બધા ટ્રેન્ડિંગ ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (30 ગ્રામ)
₹319₹405
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹260₹270
ટેબુલ - (ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 જી
ટેબુલ - (ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 જી
₹399₹550
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW) 100 મિલી
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW) 100 મિલી
₹79₹99
એરેક્સ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી ) 500 મિલી
એરેક્સ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી ) 500 મિલી
₹459₹475
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 2 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 2 કિગ્રા
₹375₹425
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹300₹310
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 25 મિલી
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 25 મિલી
₹36₹41
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
સીડપ્રો-હાઇ રાઇઝ બાજરા (1.5 કિગ્રા) બિયારણ
₹485₹699
કિરીન - થિયોફેનેટ મિથાઈલ 70% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
કિરીન - થિયોફેનેટ મિથાઈલ 70% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹293₹570
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 250 મિલી
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 250 મિલી
₹509₹700
સીડપ્રો- બ્રાક્ટો તલ (500 ગ્રામ) બીજ
સીડપ્રો- બ્રાક્ટો તલ (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹350
સીડ પ્રો- જાનકી ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
સીડ પ્રો- જાનકી ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1249₹2000
પાવર જેલ - પાક પોષણ (40 ગ્રામ)
પાવર જેલ - પાક પોષણ (40 ગ્રામ)
₹69₹75
ઈલાઈટ શાઇની એસએસસી 546 ડુંગળી (500 ગ્રામ) બીજ
ઈલાઈટ શાઇની એસએસસી 546 ડુંગળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹897₹2367
ઈન્ડોફિલ સીઝમાઈટ (પ્રોપરગાઈટ 42% + હેક્સીથિયાઝોક્સ 2% ઈસી ) 500 મિલી
ઈન્ડોફિલ સીઝમાઈટ (પ્રોપરગાઈટ 42% + હેક્સીથિયાઝોક્સ 2% ઈસી ) 500 મિલી
₹1159₹1605