ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Looking for our company website?  
"ಕೆಟಗರಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ "
Crops relevant in your region
Trending Products
ಅಜೀತ್ 155 ಬಿಜಿ II ಹತ್ತಿ ಬೀಜ
₹767₹767
Rasi 776 BG II Cotton Seed
₹767₹767
ರಾಸಿ 773 ಸೂಪರ್ ಕಾಟನ್ ಬಿಜಿ II
₹767₹767
Rasi Jet Cotton Seed
₹767₹767
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4249₹6350
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-1000 g
₹845₹875
Agronil X (Fipronil 5%SC) 500 ml
₹500₹625
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 250 ml
₹489₹600
Stelar (Giberellic Acid 0.001%) 1000 ml
₹480₹885
Shriram 12:61:00 (1Kg)
₹159₹170
Shriram 0:0:50 (1Kg)
₹140₹140
Syngenta Isabion 1 Lt
₹1099₹1430
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3600₹5500
Chintu Rechargeable Headlight
₹700₹750
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 15*20 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹2350₹3000
New Bharosa Gold Kit-RJ (Cotton)
₹1649₹2395
BHAROSA KIT-RJ
₹2349₹2395
Cotton Sucking Pest Kit-III Rj
₹1000₹1325
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹6397₹6397
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹6249₹6249
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹6249₹6249
RJ Cotton Combo (Rasi)
₹5630₹5630
RJ Cotton Combo (Rasi + Nuziveedu )
₹5556₹5556
RJ Cotton Combo (Bayer)
₹5445₹5445
RJ Cotton Combo (Bayer + Mhyco)
₹4752₹4752
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹4752₹4752
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹4602₹4602
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹4454₹4454
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹4454₹4454
RJ Cotton Combo (Rasi)
₹3835₹3835
RJ Cotton Combo (Rasi + Nuziveedu )
₹3761₹3761
RJ Cotton Combo (Bayer)
₹3650₹3650
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹2957₹2957
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)-2
₹2957₹2957
Featured Brands
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ *
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.(ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ)
200+ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್