ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
વીએનઆર - આલોક ગલકાં (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹190₹296
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1700₹2425
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
₹440₹810
નુટ્રીફિડ પીએન (13: 0: 45) 1 કિલો
₹159₹210
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ગ્રોઇટ મલ્ચિંગ શીટ 25 માઇક્રોન 400 મી. રોલ (પહોળાઈ 4 ફીટ)
₹1900₹2340
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ગ્લેડીયેટર (12*8) + ટોર્ચ + ટારપ્લસ 17*24 કોમ્બો
₹6599₹9699
ગ્લેડીયેટર (12*8) + ટોર્ચ + ટારપ્લસ 11*15 કોમ્બો
₹4599₹8199
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3500₹6500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3450₹6385
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹6000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5885
સનલોર્ડ - 12*12 બેટરી પંપ +  સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5385
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*12) + 3 ઓલસ્ટાર કોમ્બો
₹3300₹6440
સનલોર્ડ પંપ (12*8) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3100₹5000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*8) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3050₹5290
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*8) + 3 ઓલસ્ટાર કોમ્બો
₹3000₹5940
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
₹2909₹4060
કોમ્બો-ટારપ્લસ - ટોર્ચ
₹2500₹3699
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
કમાંડો - ટારપ્લસ કોમ્બો
₹2200₹3699
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1899₹4250
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ