ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹230₹400
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
₹400₹1283
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹210₹322
વી એન આર-38 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹420₹608
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
મોલટાફ-હેક્ષાકોનાઝોલ 5% એસસી 1 લિટર
₹250₹550
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹155₹215
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
₹300₹620
નુટ્રીફિડ પીએન (13: 0: 45) 1 કિલો
₹159₹210
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3700₹4500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*12) +  રૂટ પાવર (200 ગ્રામ) કોમ્બો
₹3400₹5900
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹6000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5885
સનલોર્ડ - 12*12 બેટરી પંપ +  સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5385
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*8) +  રૂટ પાવર (200 ગ્રામ) કોમ્બો
₹3200₹5400
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
₹2909₹4060
ઉલાલા મેગા કોમ્બો કીટ
₹2899₹4300
ડાંગર સુરક્ષા કોમ્બો-1
₹1870₹2480
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
ઉલાલા મીની કોમ્બો કીટ
₹1699₹2485
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1599₹4250
જીરું બિયારણ કોમ્બો
₹1490₹2450
5 X અમેજ કિટ
₹1429₹3000
3 X શૂટર કિટ
₹1199₹2370
કપાસ ફૂલ વૃદ્ધિ કોમ્બો -1
₹1050₹1385
ભીંડા : પોષક તત્વ પૂરક
₹1050₹1230
5 X બ્લૂમર કિટ
₹1049₹2250
3 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1049₹2550
ઉલાલા છોટા કોમ્બો કીટ
₹909₹1330
ભીંડા : વૃદ્ધિ કિટ
₹870₹1205
3 X બ્લૂમર કિટ
₹799₹1350
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ