पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3199₹6000
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1500₹1950
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 250 ग्रॅम
₹749₹1211
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
₹1099₹1775
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
₹1099₹2000
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
₹989₹1400
पॉवर ग्रो झेनक्स (Zn-39.5% एससी) - 1 लिटर
₹989₹1500
अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
₹619₹955
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹790₹900
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹739₹1100
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
₹699₹900
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹659₹900
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹579₹800
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
पॉवर ग्रो स्प्रेडअप 250 मि.ली.
₹519₹750
वेटसिल प्लस 250 मिली
₹505₹690
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹500₹625
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹480₹885
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW) 1 ली
₹460₹650
कॉन्स्टा (फिप्रोनील 40% + इमीडॅक्लोप्रिड 40%) 40 ग्रॅम
₹459₹620
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹449₹550
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
सुपर सिरो (500 ग्रॅम)
₹449₹650
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹700
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
पॉवरग्रो अ‍ॅग्रोनिल (फिप्रोनील 0.3%GR) 5 (किग्रॅ)
₹389₹700
कूपर 1 (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 50% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹439₹800
टीबुल (टेब्यूकोनॅझोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू जी) 500 ग्रॅम
₹350₹550
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
ऑलस्टार 250 ग्रॅम
₹349₹480
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
वेजस्टार (500 ग्राम)
₹349₹550
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹349₹600
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹339₹625
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹339₹480
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 1लिटर
₹310₹500
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) 1 लिटर
₹300₹600
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹299₹425
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹294₹385
पावर ग्रो भूमिका - 2 किलो
₹275₹425
अ‍ॅग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹260₹325