AgroStar
सभी फसलें
कृषि ज्ञान
कृषि चर्चा
अॅग्री दुकान
-16%
किल- एक्स (थियामेथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9.5% जेडसी) 80 मिली
किल- एक्स (थियामेथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9.5% जेडसी) 80 मिली
₹253₹300
-29%
किल एक्स (थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्बडासीहैलोथ्रिन 9.5 % जेड सी) 200 मिली
किल एक्स (थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्बडासीहैलोथ्रिन 9.5 % जेड सी) 200 मिली
₹499₹700
-37%
किल एक्स (थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्बडासीहैलोथ्रिन 9.5 % जेड सी) 500 मिली
किल एक्स (थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्बडासीहैलोथ्रिन 9.5 % जेड सी) 500 मिली
₹949₹1500
-28%
किल एक्स (थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्बडासीहैलोथ्रिन 9.5 % जेड सी) 1 लीटर
किल एक्स (थियामेथोक्सम 12.6% + लैम्बडासीहैलोथ्रिन 9.5 % जेड सी) 1 लीटर
₹1799₹2500
-48%
मेंटो (इमिडाक्लोप्रिड 70% डब्लूजी) 75 ग्राम
मेंटो (इमिडाक्लोप्रिड 70% डब्लूजी) 75 ग्राम
₹273₹520
-15%
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 250 मिली
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 250 मिली
₹213₹250
-17%
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लीटर
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लीटर
₹746₹900
-16%
एरेक्स (क्लोरपाइरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 500 मिली
एरेक्स (क्लोरपाइरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 500 मिली
₹397₹475
-56%
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 100 मिली
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 100 मिली
₹89₹200
-45%
एग्रोअर (डाइमेथोएट 30% ईसी) 500 मिली
एग्रोअर (डाइमेथोएट 30% ईसी) 500 मिली
₹315₹575
-42%
एग्रोअर (डाइमेथोएट 30% ईसी) 250 मिली
एग्रोअर (डाइमेथोएट 30% ईसी) 250 मिली
₹175₹300
-45%
एग्रोअर (डाइमेथोएट 30% ईसी) 1 लीटर
एग्रोअर (डाइमेथोएट 30% ईसी) 1 लीटर
₹609₹1100
-44%
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹98₹175
-34%
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹215₹325
-38%
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹386₹625
-42%
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 250 मिली
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 250 मिली
₹190₹325
-40%
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 1 लीटर
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 1 लीटर
₹656₹1100
-42%
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 500 मिली
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 500 मिली
₹351₹600
-61%
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 100 मिली
हेलिओक्स (प्रोफेनोफोस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 100 मिली
₹79₹200