हेलिओक्स (प्रोफेनोफॉस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 1 लीटर
₹710₹1100
शटर (थायोमिथोक्साम 75% एसजी) 100 ग्राम
₹550₹790
मेन्टो (इमिडाक्लोप्रिड 70% डब्लूजी ) 75 ग्राम
₹325₹520
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लीटर
₹790₹900
क्रूजर (थायोमिथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्राम
₹659₹900
क्रूजर (थायोमिथोक्साम 25% डब्ल्यूजी) 250 ग्राम
₹339₹480
हेलिओक्स (प्रोफेनोफॉस 40% + साइपरमेथ्रिन 4% ईसी) 250 मिली
₹210₹325
एरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 250 मिली
₹225₹250
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
₹500₹625
मैड्रिड (एसिटामाप्रिड 20% एसपी) 100 ग्राम
₹164₹240
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
₹260₹325
शटर (थायोमिथोक्साम 75% एसजी) 50 ग्राम
₹275₹395
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
₹135₹175