ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹7000₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6200₹7500
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3900₹4500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹4400₹4500
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
₹3699₹5381
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3900₹4500
ટારપ્લસ શીટ 15*20 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹2350₹3000
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1800₹2425
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1650₹2000
પંચગંગા ડુંગળી પૂના ફુરસુંગી (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹1500₹1700
સીમન્સ-બાહુબલી હાયબ્રીડ તડબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1400₹4050
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1375₹2400
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1350₹2100
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી ) 500 ગ્રામ
₹1249₹2650
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી ) 250 ગ્રામ
₹749₹1350
કેબ્રીયોટોપ (પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન + મેટિરમ) 600 ગ્રામ
₹1179₹1416
ટારપ્લસ શીટ 11*10 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1100₹1500
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 1 લીટર
₹739₹1100
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
કેબ્રીયોટોપ (પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન + મેટિરમ) 300 ગ્રામ
₹669₹750
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹579₹800
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 1 કિ.ગ્રા
₹579₹725
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹525₹700
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 30 મિલી
₹500₹579
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹349₹625
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹299₹425
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹309₹385
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
₹254₹470
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹225₹300
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹229₹325
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 10 મિલી
₹200₹217
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹169₹215
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 250 મિલી
₹149₹275
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 100 મિલી
₹110₹200
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹89₹115