યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1835₹2310
સીડપ્રો- લાસ્યા હાયબ્રીડ મરચી બીજ
સીડપ્રો- લાસ્યા હાયબ્રીડ મરચી બીજ
₹390₹600
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹230₹410
એગ્રોસ્ટાર વરુણ દૂધી (50 ગ્રામ) બીજ
એગ્રોસ્ટાર વરુણ દૂધી (50 ગ્રામ) બીજ
₹235₹380
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1050₹1475
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹2015₹2570
એગ્રોસ્ટાર સુરુચિ ધાણા (500 ગ્રામ)બીજ
એગ્રોસ્ટાર સુરુચિ ધાણા (500 ગ્રામ)બીજ
₹150₹196
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹1010₹1285
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
સનગ્રો 143 રીંગણ બીજ (10 ગ્રામ)
₹150₹200
નીલમ 61 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બિયારણ
નીલમ 61 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹325₹560
સીડ પ્રો- મોનીકા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
સીડ પ્રો- મોનીકા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1099₹1750
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹355
સીડપ્રો ગીતિકા ગલકા (50 ગ્રામ) બીજ
સીડપ્રો ગીતિકા ગલકા (50 ગ્રામ) બીજ
₹210₹300
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
₹1075₹1500
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
₹3165₹3810
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1400₹2275