કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5500₹7500
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3400₹3500
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
₹325₹480
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹294₹385
પંચગંગા ડુંગળી પૂના ફુરસુંગી (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹1500₹1700
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹225₹300
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹349₹600
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹7000₹10000
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 250 મિલી
₹280₹363
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹525₹700
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
₹210₹280
સંજીવની (ટ્રાઇકોડર્મા વિરડી ) પાવડર (1 કિલો)
₹279₹295
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹229₹325
રાઉન્ડઅપ (1 લિટર)
₹399₹460
મલ્ટીપેલ્ક્સ પુષ્ટિ ચિલિટેડ 10 % કેલ્શિયમ (100 ગ્રામ )
₹160₹170
અવતાર (હેક્ઝા 4% +ઝાઈનેબ )500 ગ્રામ
₹559₹663
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW)250 મિલી
₹135₹185
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (250 ગ્રામ)
₹169₹241
મિસ્ટ બ્લાવર ગન બેટરી સ્પ્રયેર
₹1300₹2000
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹320₹490
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹349₹370
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
₹254₹470
મલ્ટીપેલ્ક્સ પુષ્ટિ ચિલિટેડ 10 % કેલ્શિયમ (250 ગ્રામ )
₹380₹385
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹700
જિનેકસા ( ઓર્થોસિલીક્લિક એસિડ 2 % ) 250 મિલી
₹299₹400
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) (250 મિલી)
₹225₹250
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430