AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
-25%
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹225₹300
-36%
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹450₹700
-33%
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 500 મિલી
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 500 મિલી
₹999₹1500
-24%
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 1 લિટર
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 1 લિટર
₹1899₹2500
-26%
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
-23%
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
₹1075₹1400
-40%
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 1 લિટર
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 1 લિટર
₹2399₹4010
-40%
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 500 મિલી
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 500 મિલી
₹1229₹2050
-44%
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 100 મિલી
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 100 મિલી
₹259₹460
-40%
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 250 મિલી
ઝેનિથ (ટોલ્ફેનપાયરાડ 15% ઇસી ) 250 મિલી
₹625₹1050
-44%
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 100 મિલી
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 100 મિલી
₹98₹175
-34%
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹215₹325
-32%
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹425₹625