અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹349₹600
પનાકા એમ 45 (મેંન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
પનાકા એમ 45 (મેંન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹439₹700
મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹179₹215
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹499₹700
મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹335₹385
અમેઝ એક્સ (ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી) 250 ગ્રામ
અમેઝ એક્સ (ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી) 250 ગ્રામ
₹849₹1350
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹96₹115
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹253₹300
પેરપેન્ડી (પેન્ડિમેથાલિન 30% EC) 500 ml
પેરપેન્ડી (પેન્ડિમેથાલિન 30% EC) 500 ml
₹279₹390
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 1 લીટર
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 1 લીટર
₹779₹1100
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 1 કિ.ગ્રા
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 1 કિ.ગ્રા
₹629₹725
ઇન્સેક્ટ ફનલ ટ્રેપ
ઇન્સેક્ટ ફનલ ટ્રેપ
₹35₹35
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લીટર
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લીટર
₹325₹600
રેમીસાઇડ્સ એગપ્રો 44 (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી ) 250 મિલી
રેમીસાઇડ્સ એગપ્રો 44 (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી ) 250 મિલી
₹199₹350
શટર (થાઇમેથોક્સમ 75%) 50 ગ્રામ
શટર (થાઇમેથોક્સમ 75%) 50 ગ્રામ
₹319₹395
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹170₹240
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
₹359₹460
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી ) 500 ગ્રામ
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી ) 500 ગ્રામ
₹1399₹2650
બાયોસેન્સ સ્ટીકી ટ્રેપ યલો (5 નો સેટ )
બાયોસેન્સ સ્ટીકી ટ્રેપ યલો (5 નો સેટ )
₹229₹500
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) (250 મિલી)
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) (250 મિલી)
₹239₹250
એરેક્સ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી ) 500 મિલી
એરેક્સ (ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઇસી ) 500 મિલી
₹459₹475
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) 1 લીટર
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) 1 લીટર
₹899₹900
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
મેટલ ગ્રો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹800
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% WG) 5 g
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% WG) 5 g
₹15₹25
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 250 ગ્રામ
મેડ્રિડ (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) 250 ગ્રામ
₹409₹525
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹149₹250
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 250 મિલી
₹282₹325
ઓક્સિવીઆ (ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી )100 મિલી
ઓક્સિવીઆ (ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી )100 મિલી
₹199₹300
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
₹325₹450
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) (250 મિલી)
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) (250 મિલી)
₹110₹200
ગ્લાયક્લીન (ગ્લાયફોસેટ 71% એસજી) 100 ગ્રામ
ગ્લાયક્લીન (ગ્લાયફોસેટ 71% એસજી) 100 ગ્રામ
₹149₹300
કૂપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 50% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
કૂપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ 50% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹549₹800
સરફ્લો (સલ્ફર 55.16% એસસી) 1 લીટર
સરફ્લો (સલ્ફર 55.16% એસસી) 1 લીટર
₹489₹500
પરપેન્ડી -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી(1 લિટર )
પરપેન્ડી -પેન્ડીમેથાલિન 30 % ઇસી(1 લિટર )
₹539₹750
એટ્રાઝ (એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
એટ્રાઝ (એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹299₹600
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) (100 મિલી)
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) (100 મિલી)
₹99₹200
રેમીસાઇડ્સ એગપ્રો 44 (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી ) 500 મિલી
રેમીસાઇડ્સ એગપ્રો 44 (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી ) 500 મિલી
₹385₹660
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹309₹480
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )50 ગ્રામ
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )50 ગ્રામ
₹199₹375