રાઉન્ડઅપ (1 લિટર)
₹449₹480
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) (250 મિલી)
₹90₹200
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (1 કિગ્રા) બીજ
₹325₹480
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹309₹385
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ડાઉ મીરાકલયુલન (ટ્રાઈકોન્ટાનોલ 0.05 % EC) 100મિલી
₹92₹92
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹349₹600
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹169₹215
વીટાવેક્સ પાવર (કાર્બોક્સિન + થાઈરમ ) 100 ગ્રામ
₹220₹246
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹225₹300
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹399₹545
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹525₹700
પંચગંગા ડુંગળી પૂના ફુરસુંગી (500 ગ્રામ) બિયારણ
₹1500₹1700
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) (250 મિલી)
₹225₹250
પીક બુસ્ટર (ટ્રાયાકોન્ટાનોલ 0.1% EW)250 મિલી
₹135₹185
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 250 મિલી
₹280₹363
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
3 X પાવર જેલ કિટ
₹999₹1950
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
₹254₹470
જિનેકસા ( ઓર્થોસિલીક્લિક એસિડ 2 % ) 250 મિલી
₹299₹400
હોલ્ડ ઓન(આલ્ફા નેપ્થેલિક એસિટીક એસિડ 4.5 SL)100 મિલી
₹75₹115
5 X પાવર જેલ કિટ
₹1499₹3250
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹349₹625
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹229₹325