યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી -500 ગ્રામ
₹449₹523
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી - 1 કિગ્રા
₹869₹1145
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
₹1099₹1355
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 180 મિલી
₹2099₹2124
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 30 મિલી
₹500₹579
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
₹900₹1097
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 150 મિલી
₹2025₹2710
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹609₹900
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹339₹480
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹294₹385
કીલ એક્સ (થાઇમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી) 200 મિલી
₹525₹700
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 1 લીટર
₹739₹1100
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹229₹325
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹659₹900
ટેબુલ - (ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 જી
₹350₹550
એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 500 મિલી
₹500₹625
હેક્સઝા (હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી) 1 લીટર
₹300₹600
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) 1 લીટર
₹790₹900