પ્યોર કેલ્પ 500 ml
પ્યોર કેલ્પ 500 ml
₹490₹500
પાવર જેલ - પાક પોષણ (500 ગ્રામ)
પાવર જેલ - પાક પોષણ (500 ગ્રામ)
₹555₹650
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 10 મિલી
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 10 મિલી
₹39₹50
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹359₹450
હ્યુમિક પાવર (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50%,વાહક 50%, કુલ 100 w/w) 250 ગ્રામ
હ્યુમિક પાવર (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50%,વાહક 50%, કુલ 100 w/w) 250 ગ્રામ
₹420₹500
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹469₹600
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹659₹1100
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 250 મિલી
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 250 મિલી
₹169₹250
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹649₹885
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
₹329₹470
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹799₹900
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹499₹750
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹499₹590
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 1 કિગ્રા
₹159₹200
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
₹629₹810
હ્યુમિક પાવર NX (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 200 ગ્રામ
હ્યુમિક પાવર NX (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 200 ગ્રામ
₹399₹750
એગ્રીનોસ-અવેસ્ટા 4 કિલો
એગ્રીનોસ-અવેસ્ટા 4 કિલો
₹599₹900
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 250 મિલી
ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 250 મિલી
₹509₹700
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 2 કિગ્રા
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 2 કિગ્રા
₹375₹425
ભીંડા સ્પેશિયલ (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 ગ્રામ
ભીંડા સ્પેશિયલ (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 ગ્રામ
₹459₹800
ન્યૂટ્રો જેલ 150 ગ્રામ
ન્યૂટ્રો જેલ 150 ગ્રામ
₹400₹550
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝિંક 18% ) ગ્રાન્યુલ્સ 1 કિગ્રા
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝિંક 18% ) ગ્રાન્યુલ્સ 1 કિગ્રા
₹269₹300
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
ન્યુટ્રી પ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
₹345₹350
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 100 મિલી
સ્ટેલર (જીબેરેલિક એસિડ 0.001%) 100 મિલી
₹89₹111
હ્યુમિક પાવર 8X250 ગ્રામ (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 2 કિલો ડોલ
હ્યુમિક પાવર 8X250 ગ્રામ (હ્યુમિક અને ફુલવિક એસિડ 50% મિનિટ.) 2 કિલો ડોલ
₹2799₹4000
પાવર ગ્રો સ્પ્રેડ અપ ૨૫૦ મિલી
પાવર ગ્રો સ્પ્રેડ અપ ૨૫૦ મિલી
₹616₹750
નેનોવિટા સીએ 11 (1 લિટર)
નેનોવિટા સીએ 11 (1 લિટર)
₹1349₹1900
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
₹249₹280
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
નેનોવિટા સીએ 11 250 મિલી
નેનોવિટા સીએ 11 250 મિલી
₹359₹510