હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 180 મિલી
₹2099₹2124
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹699₹900
પાવર ગ્રો સલ્ફર 90 G ( સલ્ફર 90 % પાવડર) 30 કિગ્રા
₹3199₹6000
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹755
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 1 લીટર
₹739₹1100
સુગરકેન સ્પેશ્યિલ (500 ગ્રામ)
₹449₹850
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી - 1 કિગ્રા
₹869₹1145
શટર (થાઇમેથોક્સમ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹349₹625
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
સિંજેન્ટા એમ્પ્લિગો (ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલે 10% + લેમ્બડા સિહાલોથ્રિન 5% ઝેડસી) 500 મિલી
₹3499₹4849
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
₹440₹810
યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી -500 ગ્રામ
₹449₹523
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) 1 લીટર
₹790₹900
બાયર ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથરિન 100 ઇસી) 250 મિલી
₹489₹600
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
એગ્લોરો (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લીટર
₹1889₹1950
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
બીટી સ્પેશ્યિલ ૫૦૦ ગ્રામ
₹449₹700
ક્લિન્ટન (ગ્લાયફોસેટ 41% એસએલ) 1 લિટર
₹399₹635
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹545₹662
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹659₹900
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹229₹325
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમિને સોલ્ટ 58% એસએલ) 1 લીટર
₹419₹591
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
બ્લૂમર 50 મિલી
₹349₹450