પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
₹2099₹2124
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹699₹900
પાવર ગ્રો સલ્ફર 90 G ( સલ્ફર 90 % પાવડર) 30 કિગ્રા
₹3000₹6000
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹700
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી)1 લિટર
₹710₹1100
સુગરકેન સ્પેશ્યિલ (500 ગ્રામ)
₹449₹850
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹1145
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹339₹625
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹339₹600
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
₹440₹810
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
અરેક્સ-505 (ક્લોરો 50% + સાયપર 5% ઇસી) 1 લીટર
₹790₹900
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 250 મિલી
₹489₹600
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
એગ્લોરો (ક્લોરોપાયરિફોસ 20% ઇસી) 5 લીટર
₹1500₹1950
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
બીટી સ્પેશ્યિલ ૫૦૦ ગ્રામ
₹449₹700
ક્લિન્ટન(ગ્લાયફોસેટ 41 એસએલ) 1 લીટર
₹399₹635
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹659₹900
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹210₹325
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹335₹591
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
બ્લૂમર 50 મિલી
₹349₹450
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹900