પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
સુગરકેન સ્પેશ્યિલ (500 ગ્રામ)
₹449₹850
ન્યૂટ્રો જેલ 150 ગ્રામ
₹449₹550
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
₹349₹480
બ્લૂમર 50 મિલી
₹349₹450
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
₹210₹280
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 500 મિલી
₹254₹470
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
એગ્રીનોસ- ઇગ્નાઈટ 500 મિલી
₹700₹1100
ફલોરોફીક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹339₹600
પાવર ગ્રો સલ્ફર 90 G ( સલ્ફર 90 % પાવડર) 30 કિગ્રા
₹3000₹6000
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 4 કિગ્રા
₹440₹810
પાવર ગ્રો ભૂમિકા - 10 કિગ્રા
₹1099₹2000
પાવર ગ્રો- સેલ્ઝિક (સલ્ફર 65% + ઝીંક 18%) ગ્રેન્યુઅલ 3 કિગ્રા
₹699₹900
પાવર ગ્રો ફ્લોરેન્સ ૫૦૦ મિલી
₹339₹625