યુપીએલ
4 ખેડૂતો
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 100 ગ્રામ
₹125₹125
( 0% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:250 ગ્રામ1000 ગ્રામ500 ગ્રામ
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
એસિફેટ 50% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 1.8% એસપી
પ્રમાણ
400 ગ્રામ/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
મધીયા; લીલા તડતડીયા; થ્રીપ્સ; સફેદ માખી; કપાસની ઇયળ
સુસંગતતા
મોટાભાગના છંટકાવના રસાયણો સાથે સુસંગત
અસરકારકતાના દિવસો
10 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ
વિશેષ માહિતી
આંતર-પ્રવાહી વિષ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise