ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
UP - Taqat (Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
250 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಟಾಟಾ ರಾಲಿಸ್
₹350₹438
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Hexaconazole 5% + Captan 70%
  • ಪ್ರಮಾಣ: 30 gm /Pump or 300 g/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Foliar application
  • ಪಟಲ: Management of Powdery mildew, Anthracnose, Late blight, Early blight, Downy mildew & Grey mildew diseases
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with most chemicals
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 8-12 days
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Chillies, Potato
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now