ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
TATA METRI (Metribuzin 70% WP) (100 Gm)
100 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಟಾಟಾ ರಾಲಿಸ್
₹260₹315
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Metribuzin 70% WP
  • ಪ್ರಮಾಣ: Sugarcane 400 gm/Acre,Potato 200 gm/Acre,Tomato 200 gm/Acre,Wheat 100 gm/Acre,Soyabean 200 gm/Acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Foliar application
  • ಪಟಲ: Metribuzin controls both narrow and broad leaf weeds.
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Do not mix with any chemical
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 1 times
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: sugarcane, potato, tomato, soybean and wheat.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Metribuzin can be used as pre-emergence as well as post-emergence herbicide.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now