ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Sugarcane Special (500 g)
500 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಸೂಪರ್ ಸಿರೊ
₹450₹850
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Ascophyllum nodosum,Humic acid,Fulvic acid
  • ಪ್ರಮಾಣ: 500 g/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: through drip , drenching
  • ಪಟಲ: Improve quality of sugarcane
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with sticking agent
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 2 times
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: sugarcane
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Increases size and legth of sugarcane sets
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 1000 ಗ್ರಾಂ
₹1190₹1320
Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 250 ml
₹235₹325
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
ಸುಮಿತೊಮೋ ಹೋಷಿ ಜಿಎ 0.001% 500 ಮಿ.ಲಿ.
₹325₹480
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
ಟಾಟಾ ಟಕುಮಿ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಮೈಡ್ 20% ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಜಿ) (100 ಗ್ರಾಂ)
₹775₹845
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 19:19:19 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹139₹193
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
₹325₹400
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹500₹579
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹1950₹2710
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 250 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹325₹400
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹400₹650
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 500 ಮಿಲಿ
₹421₹584
ರಾಕೆಟ್ (ಪ್ರೊಫೆನೋಫೋಸ್ 40% + ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ) 1 ಲೀಟರ್
₹760₹1115
Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 500 ಗ್ರಾಂ
₹595₹700
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹445₹579
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹835₹1097
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 108 (12*8)
₹2900₹4500
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3200₹5000
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now