ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
1000 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಐಪಿಎಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ಸ್
₹260₹295
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Trichoderma viride
  • ಪ್ರಮಾಣ: Soil Drenching – Mix 1-2 kg Sanjeevni in 200 lit. of water and drench the soil in 1 acre. Seed Treatment – Mix 8– 10 gms Sanjeevni in 50 ml. of water and apply on 1 kg of seed.
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Soil drenching and seed treatment
  • ಪಟಲ: To control fungal disease
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: It is not compatible with any other fertilizer or pesticide.
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 2-3 applications
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: All Crop
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: It is a natural bio-fungicide and highly effective to control seed and soil born diseases.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now