ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)-2
1.6 Kg
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್
₹2957₹2957
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ಬೆಳೆ ಅವಧಿ: 165-170 days
  • ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರ: Medium to Large
  • ಸಸ್ಯದ ಪ್ರವೃತಿ: Open & erect
  • ಕೀಟ ನಿರೋಧಕತೆ: Better tolerance to CLCuV and tolerant to Sucking pest
  • ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ: Mediun to heavy soil type
  • ಭಾಗ: Medium maturity segment
  • Extra description: Medium to Big boll size, Easy for picking
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now