ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
4.6 Kg
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್
₹6249₹6249
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
 • ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರ: Big Boll size
 • ಸಸ್ಯದ ಪ್ರವೃತಿ: Open & erect varieties
 • ಕೀಟ ನಿರೋಧಕತೆ: tolerant to Sucking pest varieties
 • ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ: Mediun to heavy soil type
 • Extra description: Big Boll and tolerant to sucking pest varieties
 • Special remarks: In the initial stage after cultivation of cotton is a critical period of crop growth. Crops are affected due to infestation of Pest and fungal diseases like Jassids,thrips and anthracnose leaf spot on the leaves and Crops In the initial stage after cultivation of cotton is a critical period of crop growth This has a direct effect on crop yield we have prepared a special treatment for this. This treatment consists of one Insecticide, one fungicide and one crop nutrient.this treatment protects the crop from Pest and fungal diseases and promotes healthy and nutritious growth of the crop.
 • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Dhanustin:Carbendazim 50% WP;Shutter:Thiamethoxam 75%SG; Biovita X:Ascophyllum nodosum for bharosa kit
 • ಪ್ರಮಾಣ: Dhanustin:500 gm/acre;Shutter:100gm/acre;Biovita X: 4kg/acre dosage of bharosa kit
 • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: drenching application method of bharosa kit
 • ಪಟಲ: Dhanustin 50 % WP (Carbendazim 50% WP) :Root Rot, Collar Rot, Anthracnose, Leaf Spot;Shutter:Jassid and Aphid;Biovita X:for healthier plant growth
 • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Cotton
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now