ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
PCI Fero-T Trap + Pectino(PBW) Lure Set of 2
100 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
₹105₹105
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Sex Pheromone lure of P. gossypiella
  • ಪ್ರಮಾಣ: Install 1 trap per acre for monitoring purpose. Increase to 5 traps per acre for effective mass trapping of Pink bollworm moth
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Install lure in the hook and hang the trap at 3-5 feet above the ground.
  • ಪಟಲ: Attracts and traps Pink bollworm moth
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: Lure is effective for 60 days. .
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Use in Cotton crop
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Certified input for organic cultivation (ADITI)
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now