ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
500 gm
બ્રાંડ: મલ્ટીપ્લેક્સ
₹700₹750
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ઝિંક (Zn) 3%,મેંગનીઝ (Mn) 0.50 %, બોરોન (B)0.10 %
  • માત્રા: 15-20 ગ્રામ / પંપ અથવા 250 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બધા સુક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપો દુર કરવા તથા તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત.
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: ઉત્પાદની ગુણવત્તા જાળવણીમાં વધારો કરે છે. રોગ અને કીટ પ્રતિરોધમાં પણ મદદરૂપ.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 250 ગ્રામ
₹225₹350
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
₹129₹200
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો