ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
MH TATA Ralligold(Sp) - 100 g
100 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಟಾಟಾ ರಾಲಿಸ್
₹650₹660
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Mycorrihiza - 23.3%,Humic acid - 28.9 % ,Cold water kelp extract - 18 % ,Ascorbic acid 12.3 % ,Amino acid 8.5 % Myoinositol 3.5 % , Surfactant - 2.5 % ,Thiamine 2 % ,Alpha tocopherol 1 %
  • ಪ್ರಮಾಣ: 100 - 200 g/ac
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Seedling dip or soil drenching / through drip irrigation Or Foliar spray
  • ಪಟಲ: Can be used as soil application through drip or can be used as foliar application.
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with water soluble fertilizers through drip irrigation or with any plant protection product during foliar application except Bordeaux mixture and sulphur
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 2 to 3 months from the time of application.
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Short duration crops - 3 to 4 months ( one application);Long duration crops - 6 to 12 months ( 2 to 3 applications)
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Tomato,Brinjal,Chilli,Capsicum,Onion,Potato,Cucumber, Cauliflower,Cabbage,Peas,Melons,Cotton,Groundnut,Soybean, Banana,Grapes,Citrus and Pomegranate
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Helpful in improving the FUE - fertilizer use efficiency. Improves uptake of phosphorous by the crop. Helps in imparting disease resistance in plant and nematode control to some extent.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now