ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
MH - MHCP 310 (તેજા-4) મરચી (10 ગ્રામ) બિયારણ
10 gm
બ્રાંડ: મહિકો
₹375₹546
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ, ઉનાળો
  • વાવણીની પધ્ધતિ: બિયારણની ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર -3.5 થી 4 ફૂટ, છોડથી છોડનું અંતર - 1 થી 1.5 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: છોડની ઉંચાઈ 3 થી 4 ફૂટ, અત્યંત તીખી, ફળની સપાટી સહેજ ખરબચડી
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
MH - MHCP 310 (તેજા-4) મરચી (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹375₹546
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹335₹358
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો