ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Melody Duo (Iprovalicarb 5.5%+Propineb 61.25%WP) 1 kg
1000 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಬೇಯರ
₹2185₹2470
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Iprovalicarb 5.5% + Propineb 61.25% w/w WP
  • ಪ್ರಮಾಣ: 600 gm/acre or 60 gm/pump
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Spray
  • ಪಟಲ: Potato: late blight; Grapes: Downey mildew
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with sticking agents
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Potato, Grapes
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Very effective against Downy mildew in Grapes and Late blight in Potato
  • ವಿಶೇಷ ಷರಾಗಳು: The information offered here is for reference only and depends exclusively on soil type and climatic conditions. Always refer to product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now