એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
2 ખેડૂતો
GJ- તરબૂચ ડ્રેન્ચિંગ કીટ 2021
₹1449₹2470
( 41% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
રુટ પાવર (200 ગ્રામ ) X 1 યુનિટ ધાનુસ્ટીન 50 % ડબ્લ્યુ પી (કાર્બેન્ડાઝીમ) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ કૂપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% ડબ્લ્યુ જી ) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ શટર (થાયોમેથોક્સામ 75%) 100 ગ્રામ X 1 યુનિટ
વધારાનું વર્ણન
આ સારવારમાં એક જંતુનાશક, બે ફૂગનાશક અને એક પાક પોષક તત્વો છે જેમાં ફુગનાશક કાલવર્ણ , તળછારો , પાનના ટપકા , સુકારો , ભૂકી છારો નું નિયંત્રણ કરે છે અને જંતુનાશક મોલો મચ્છી ,લીલી પોપટી , થ્રીપ્સ નિયંત્રણ કરે અને પોષણ જે સફેદ મૂળના વિકાસને વધારે છે અને તે છોડના વિકાસમાં અને તરબૂચના પાકની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
ટેટી,તરબૂચ,વેલાવાળા શાકભાજી
ઉપયોગીતા
રુટ પાવર :પાકની શરુવાતની નાજુક અવસ્થામાં મૂળના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે અને વૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે ; કૂપર 1: કાલવર્ણ , તળછારો ; ધાનુસ્ટીન: પાનના ટપકા , કાલવર્ણ , સુકારો , ભૂકી છારો , શટર: મોલો મચ્છી ,લીલી પોપટી , થ્રીપ્સ,
વાપરવાની પદ્ધતિ
ડ્રેનચિંગ (ટુવા)
માત્રા
રુટ પાવર: 200 ગ્રામ/એકર; કૂપર 1: 500 ગ્રામ/એકર; ધાનુસ્ટીન: 500 ગ્રામ/એકર; શટર: 100 ગ્રામ/એકર;
રાસાયણિક બંધારણ
રુટ પાવર: હ્યુમિક અને ફુલવિક; કૂપર 1 : કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% ડબલ્યુજી; ધાનુસ્ટિન: કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી; શટર: થાયોમેથોક્સમ 75% એસજી;
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise