ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 1 kg
1000 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಬೇಯರ
₹6899₹8900
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Tebuconazole 50%+ Trifloxystrobin 25% w/w WG (75 WG)
  • ಪ್ರಮಾಣ: 8 -10 gm/Pump or 80-100gm/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Spray
  • ಪಟಲ: Rice:Sheath blight, Leaf blast & Neck blast;Tomato:Early blight;Mango:Powdery mildew, anthracnose;Wheat:Yellow rust, powdery mildew
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with sticking agents
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Rice,Tomato ,Mango,Wheat
  • Extra description: Nativo is a systemic broad-spectrum fungicide with protective and curative action which offers not only a disease control but also improves quality and yield of crop
  • Special Remark: The information offered here is for reference only and depends exclusively on soil type and climatic conditions. Always refer to product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now