ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Bayer Luna Experience(Fluopyram 17.7% +Tebuconazole17.7%SC) 1 lit
1000 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಬೇಯರ
₹5950₹6790
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Fluopyram 17.7%+ Tebuconazole17.7% w/w SC (400 SC)
  • ಪ್ರಮಾಣ: 150-175 ml/ acre or 15-17 ml/pump
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Spray
  • ಪಟಲ: Chilli,Grapes:Powdery Mildew, Anthracnose;Onion:Black mould,neck rot,Rice:false smut
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with sticking agents
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Grape ,Onion ,Chilli,Rice
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Luna Experience offers a new way to protect plants against diseases which jeopardize the quality of the harvest.and increasing quality
  • ವಿಶೇಷ ಷರಾಗಳು: The information offered here is for reference only and depends exclusively on soil type and climatic conditions. Always refer to product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now