ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Bayer Gaucho (Imidacloprid 600 FS 48%) 100 ml
100 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಬೇಯರ
₹435₹520
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Imidacloprid 600 FS (48% w/w)
  • ಪ್ರಮಾಣ: 1-12 ml/1 kg
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Mix with seed (Seedtreatment)
  • ಪಟಲ: Soybean,Cotton,Okra,Sunflower:Aphid, Whitefly, Jassid, Thrip;Sorghum:Shoot Fly;Pearl Millet:Termite and Shoot Fly
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Solitary
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Cotton,Okra,Sunflower,Sorghum,Pearl Millet,Soybean
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: It gives protection to crop from sucking pests for initial 30- 40 days the sprays are not required which helps in augmentation of natural enemies.economical due to longer duration of pest control
  • ವಿಶೇಷ ಷರಾಗಳು: The information offered here is for reference only and depends exclusively on soil type and climatic conditions. Always refer to product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now