క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Bayer Confidor (Imidacloprid17.8%) 250 ml
250 gm
బ్రాండ్: బేయర్
₹750₹980
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Imidacloprid 200 SL (17.8 % w/w)
  • మోతాదు: 40 ml/200 ltr Water
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Ground nut,Okra,Sunflower,Chilli,Cotton:Aphid, Jassid,Thrips, White Fly;Rice:Brown Plant Hopper,White-backed Plant Hopper, Green Leaf Hopper;Sugarcane:Termite;Mango:Hopper;Citrus:Leaf Miner,Psylla;Grapes:Flea beetle;Tomato:White Fly
  • అనుకూలత: Compatible with sticking agents
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Cotton,Rice,Chilli,Sugarcane,Mango,Sunflower,Okra,Citrus ,Groundnut,Grape,Tomato
  • Extra description: Imidacloprid has a broad spectrum of activity, particularly against sucking insects, various species of beetles, some species of flies, leaf miners and termites
  • Special Remark: The information offered here is for reference only and depends exclusively on soil type and climatic conditions. Always refer to product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
సంబంధిత వస్తువులు
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
Coupon
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now