ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Basfoliar Kelp O SL (500 ml)
500 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Compo Expert
₹750₹773
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Total Nitrogen - 8% (Organic NH2-N - 6.85%, Nitrate N - 1.15%), K2O - 4.3%, B - 3000 mg/Kg, Cu - 1000 mg/Kg, Fe - 3000 mg/Kg, Mn - 6000 mg/Kg, Zn - 6000 mg/Kg, Mo - 0.05 mg/Kg (Fully chelated as EDTA complex), Aminoacids - 10%, Glycine - 9.5%, Ash - 0.8%, Traces of Vitamines and Proteins
  • ಪ್ರಮಾಣ: 400 ml/acre or 40 ml/pump
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Foliar & Fertigation
  • ಪಟಲ: Helps in vigorous root growth and development for healthy crop establishment.
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: It's compatible with Basfoliar CaBMag SL & Basfoliar K 40 WP
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 4 - 12 days
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 3 - 4 applications at 20 - 25 days intervals, depending on crop/crop growth stage
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Appropriate for wide range of crops like Vegetable crops, Fruit Crops, Flower crops, Cereal crops, Sugarcane, Cotton, Spices, Oilseed & Pulses Crops.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Improve flower and fruit setting and helps in uniform fruit size and colour with better quality.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now