ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Ajeet 199 BG II Cotton Seed
475 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಅಜೀತ
₹767₹767
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ಬಿತ್ತನೆಯ ಹಂಗಾಮು: May - June
  • ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ: Dibbling
  • ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತರ: R-R : 4 ft ; P-P : 2 ft
  • Extra description: Highly tolerant to leaf reddening; good bearing and boll retention capacity
  • ಭಾಗ: Medium
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
Nuziveedu NCS Super Raksha BG II Cotton Seed
₹767₹767
Yaaganti Azura BG II Cotton Seed
₹767₹767
ಮಹೈಕೊ ಚೈತನ್ಯ 7377 ಬಿಜಿ II ಹತ್ತಿ ಬೀಜ
₹767₹767
Dhanya Ajooba BG II Cotton Seed
₹767₹767
Rasi 659 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Rasi Neo BG II Cotton Seed
₹767₹767
Rasi 2 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Kaveri 111 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Bayer Surpass First class BG II Cotton Seed
₹767₹767
Vikram 5 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Ankur Jai BG II Cotton Seed
₹767₹767
Kaveri Money Maker BGII Cotton Seed
₹767₹767
Karnavati Karma BG II Cotton Seed
₹767₹767
ಕಾವೇರಿ ಮನಿ ಮೇಕರ್ ಬಿಜಿII ಹತ್ತಿ ಬೀಜ
₹767₹767
NCS Raja 954 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Veda Tadakha BG II Cotton Seed
₹767₹767
Sarthi (Solar 77) BG II Cotton Seed
₹767₹767
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Ankur 3028 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Nuziveedu Uttam NCS 860 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Goldi 333 BG II Cotton
₹767₹767
Nuziveedu Mallika NCS 207 BG II Cotton Seed
₹767₹767
Nuziveedu Bhakti NCS BG II Cotton Seed
₹767₹767
ಕಾವೇರಿ ಜಾದು ಬಿಜಿ II ಹತ್ತಿ ಬೀಜ
₹767₹767
Ajeet 5 BG II Cotton
₹767₹767
Bayer Surpass Superb BG ll Cotton Seed
₹767₹767
Solar 76 (Doctor) BG II Cotton Seed
₹767₹767
Kaveri ATM BG II Cotton Seed
₹767₹767
Ajeet 155 BG II Cotton Seed
₹767₹767
JKCH Pass Pass (0109) Cotton Seed
₹767₹767
Prabhat Nawab BG II Cotton Seed
₹767₹767
Vikram VICH303 BG II Cotton Seed
₹767₹767
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now