એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
40 ખેડૂતો

5X અમેઝ -એક્સ કોમ્બો (5 X 100 ગ્રામ)

₹1549₹3000
( 48% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું
પ્રશંસાપત્ર

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.7
33
3
3
0
1

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
અમેઝ -એક્સ (ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી) 100 ગ્રામ X 5 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક ખાસ ટ્રીટમેન્ટ તૈયાર કરી છે જે ગુલાબી ઈયળ ,લીલી ઈયળ ,લશ્કરી ઈયળ ,શીંગ કોરી ખાનારી ઈયળ ,પાન કોરિયું , થડ ખાનારી ઈયળ , ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ ,હીરાફૂદી નું નિયંત્રણ કરે છે આ ટ્રીટમેન્ટમાં એક જંતુનાશક છે જે ઈયળનું નિયંત્રણ કરવામાં મદદરૂપ છે.
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ ,મરચી ,ભીંડા ,તુર ,ટામેટા ,ડુંગળી ,સોયાબીન ,કોબીજ ,ફુલેવર
પરિણામકારકતા
અમેઝ એક્સ - ગુલાબી ઈયળ ,લીલી ઈયળ ,લશ્કરી ઈયળ ,શીંગ કોરી ખાનારી ઈયળ ,પાન કોરિયું , થડ ખાનારી ઈયળ , ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ ,હીરાફૂદી
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પ્રમાણ
અમેઝ એક્સ- 10 ગ્રામ /પંપ
રાસાયણિક તત્વ
અમેઝ -એક્સ - ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise