એગ્રોસ્ટાર
13 ખેડૂતો
5X મેડ્રિડ કોમ્બો (500ગ્રામ)
₹799₹1200
( 33% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
10
0
1
0
2

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
મેડ્રિડ (એસીટામીપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ X 5 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક ખાસ ટ્રીટમેન્ટ તૈયાર કરી છે ,જે લીલી પોપટી , મોલો મશી , થ્રીપ્સ,સફેદ માખી નું નિયંત્રણ કરે છે , આ ટ્રીટમેન્ટમાં એક જંતુનાશક છે જે ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ કરવામાં મદદરૂપ છે.
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ ,મરચી ,ભીંડા ,બટેકા ,રીંગણ ,ટામેટા ,ધાણા
પરિણામકારકતા
મેડ્રિડ - સફેદ માખી ,મોલો મશી ,લીલી પોપટી ,થ્રિપ્સ
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પ્રમાણ
મેડ્રિડ - 10 ગ્રામ /પંપ
રાસાયણિક તત્વ
મેડ્રિડ - એસીટામીપ્રીડ 20% એસપી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise