એગ્રોસ્ટાર
897 ખેડૂતો
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 80 મી.લી.
₹253₹300
( 16% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:200 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.1
564
101
96
50
84

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી
પ્રમાણ
કપાસ (લીલા તડતડીયા, મોલો, થ્રીપ્સ, જીંડવાની ઈયળ): 80 મિલી/એકર; મકાઈ (મોલો, સાંઠાની માખી, થડની ઈયળ), ટામેટા (થ્રીપ્સ, સફેદ માખી અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ), સોયાબીન (થડની માખી, ઘોડિયા ઈયળ,ગાભમારાની ઈયળ): 50 મિલી/એકર; મગફળી (લીલા તડતડીયા,પાન ખાનારી ઈયળ), મરચી (થ્રીપ્સ, ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ), ચા (ટી બગ, થ્રીપ્સ,ઘોડિયા ઈયળ ): 60 મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
કપાસ: લીલા તડતડીયા,મોલો, થ્રીપ્સ, જીંડવાની ઈયળ મકાઈ: મોલો , થડની માખી, થડની ઈયળ મગફળી: લીલા તડતડીયા, પાન ખાનારી ઈયળ સોયાબીન: થડની માખી,ઘોડિયા ઈયળ, ગાભામારાની ઈયળ ચા : ટી બગ, થ્રીપ્સ, ઘોડિયા ઈયળ, મરચાં: થ્રિપ્સ, ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ ટામેટાં: થ્રિપ્સ, સફેદ માખી અને ફળની ઈયળ
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી દવાઓ સાથે સુસંગતતા
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અને જંતુની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ, મકાઈ, મગફળી, સોયાબીન, મરચાં, ચા, ટામેટાં
વિશેષ માહિતી
ચુસીયા જીવાત સામે અસરકારક નિયંત્રણ
વિશેષ માહિતી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise