એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
2 ખેડૂતો
ચણા સુરક્ષા કિટ
₹849₹1605
( 47% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
1X -અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ, 1X -મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ, 1X -જીનેક્સા (ઓર્થો સિલિસિક એસિડ 2%) 250 મિલી
વધારાનું વર્ણન
પાકમાં પોપટા કોરી ખાનાર ઈયળ અને ફુગ જન્ય રોગના નિયંત્રણ માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise