એગ્રોસ્ટાર
95 ખેડૂતો
આરજે અને જીજે રાયડા ભરોસા કીટ 2022
₹999₹1615
( 38% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.6
76
11
1
2
5

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
સલ્ફર મેક્સ (સલ્ફર 90% દાણાદાર) 3 કિલો X 1 યુનિટ મેન્ડોઝ( મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ ક્રુઝર (થાયમેથોક્સામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ X 1 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક વિશેષ કીટ તૈયાર કરી છે, આ કીટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાક પોષક તત્વો છે, મોલો મસી, લીલી પોપટી, કાલવર્ણ, સુકારો, પાનના ટપકા, ગેરુ, મૂળનો કોહવારો, થડનો સડો, તરછારો જેવા રોગ- જીવાતને નિયંત્રિત કરવા માટે અને પોષક તત્વોમાં સલ્ફર જે સલ્ફરની ઉણપ દૂર કરે છે, તે જમીનના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે, જમીનની પીએચ ને સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્વો છોડને પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે. રાયડાના પાકની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે.
લાગુ પડતા પાકો
રાયડો
પરિણામકારકતા
સલ્ફર મેક્સ: સલ્ફરની ઉણપને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે, જમીનના પીએચ ને સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્વોને પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે.; મેન્ડોઝ: કાલવર્ણ, સુકારો, પાનના ટપકા,ગેરુ, મૂળનો કોહવારો, થડનો સડો, ભૂકીછારો; ક્રુઝર: મોલો મસી, લીલી પોપટી
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ અથવા જમીનમાં આપવું
પ્રમાણ
સલ્ફર મેક્સ: 3 કિગ્રા/એકર; મેન્ડોઝ: 30 ગ્રામ/પંપ; ક્રુઝર: 8 ગ્રામ/પંપ
રાસાયણિક તત્વ
સલ્ફર મેક્સ: સલ્ફર 90% દાણાદાર; મેન્ડોઝ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી; ક્રુઝર: થાયમેથોક્સામ 25% ડબ્લ્યુજી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise