એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
જીજે ન્યુ કપાસ દોસ્ત કીટ 2022
₹1799₹4040
( 55% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
ક્રુઝર (થાયોમેથોક્સામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ X 2 યુનિટ મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% WP) 250 ગ્રામ X 4 યુનિટ ન્યુટ્રો જેલ (ઓર્ગેનિક બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 150 ગ્રામ X 4 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક ખાસ ટ્રીટમેન્ટ તૈયાર કરી છે જે સફેદમાખી , લીલી પોપટી , મોલો મશી અને થ્રીપ્સ, કાલવર્ણ , પાનના ટપકા , મૂળનો સડો , મૂળનો કોહવારો , બ્લાઇટનું નિયંત્રણ કરે છે , આ ટ્રીટમેન્ટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાક પોષક તત્વો છે જે ફૂલો અને ફળનું કદ વધારે છે. અને પાકની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ કરે છે .
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ
પરિણામકારકતા
ક્રુઝર:લીલી પોપટી ,મોલો મશી ,થ્રીપ્સ,સફેદ માખી ;મેન્ડોઝ:કાલવર્ણ , પાનના ટપકા , મૂળનો સડો ,મૂળનો કોહવારો , બ્લાઈટ,સુકારો ;ન્યુટ્રો જેલ:ફૂલો અને ફળનું કદ વધારે છે
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પ્રમાણ
ક્રુઝર: 8 ગ્રામ/પંપ; મેન્ડોઝ : 30 ગ્રામ/પંપ; ન્યુટ્રો જેલ: 15 ગ્રામ/પંપ
રાસાયણિક તત્વ
ક્રુઝર: થાયોમેથોક્સામ 25% ડબલ્યુજી; મેન્ડોઝ : મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુ પી ; ન્યુટ્રો જેલ: ઓર્ગેનિક બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise