એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
3 ખેડૂતો
જીજે જીરા ભરોસા કીટ 2022
₹1199₹1750
( 31% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
ક્રુઝર (થાયમેથોક્સામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ X 1 યુનિટ મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ સ્ટેલર (જીબ્રેલીક એસિડ 0.001% એલ) 1 લિટર X 1 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક ખાસ કીટ તૈયાર કરી છે આ કીટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક, એક પાક પોષક તત્વો છે, અમે તમારા માટે મોલો મસી, લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, સુકારો, ધરું સડો, ભૂકીછારો નિયંત્રિત કરવા માટે અને જીરાના પાકમાં તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે અને ઉત્પાદનની માત્રા અને ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
જીરું
ઉપયોગીતા
મેન્ડોઝ: પાનના ટપકા, ધરું નો સડો, સુકારો, ભુકીછારો; ક્રુઝર: મોલો મસી, થ્રીપ્સ, લીલી પોપટી; સ્ટેલર: ઉત્પાદનની માત્રા અને ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
માત્રા
મેન્ડોઝ: મેન્ડોઝ: 30 ગ્રામ/પંપ; ક્રુઝર: 8 ગ્રામ/પંપ; સ્ટેલર: 30 મિલી/પંપ
રાસાયણિક બંધારણ
મેન્ડોઝ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબલ્યુપી; ક્રુઝર: થાયમેથોક્સામ 25% ડબલ્યુજી; સ્ટેલર: જીબ્રેલીક એસિડ 0.001% એલ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise