એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
1 ખેડૂતો
જીજે કપાસ સુરક્ષા કીટ 2022
₹1699₹2825
( 40% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
શટર (થાયોમીથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ X 1 યુનિટ મેન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% WP) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ પરપેન્ડી (પેન્ડિમેથાલિન 30% EC) 1 લિટર X 1 યુનિટ રુટ પાવર (200 Gms) X 2 યુનિટ
વધારાનું વર્ણન
અમે તમારા માટે લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, મોલો જેવા પ્રારંભિક ચુસીયા જીવાત અને મૂળનો સડો જેવા ફૂગજન્ય રોગને નિયંત્રિત કરવા માટે એક વિશેષ કીટ તૈયાર કરી છે, આ કીટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક, એક પાક પોષક તત્વો અને એક નિંદામણનાશક છે જે કપાસના પાકને નીંદણમુક્ત રાખે છે. અને કપાસના પાકમાં સફેદ મૂળની વૃદ્ધિ અને કપાસના પાકની તંદુરસ્ત વૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે
કયા પાકમાં વપરાય છે
કપાસ
ઉપયોગીતા
મેન્ડોઝ :કાલવર્ણ, પાનના ટપકા: મૂળનો સડો, થડનો સડો; શટર: લીલી પોપટી અને મોલો; રુટ પાવર:સફેદ મૂળના વિકાસને વધારે છે; પરપેન્ડી: સાંકડા અને પહોળા પાંદડા બંનેને નિયંત્રિત કરે છે.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ/જમીનમાં આપવું
માત્રા
મેન્ડોઝ: 500 ગ્રામ/એકર; શટર: 100 ગ્રામ/એકર; રુટ પાવર: 400 ગ્રામ/એકર; પરપેન્ડી: 1000 - 1200 મિલી/એકર
રાસાયણિક બંધારણ
મેન્ડોઝ: મેનકોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબલ્યુપી; શટર: થાયોમીથોક્ઝામ 75% એસજી; રૂટ પાવર: હ્યુમિક 65%; ફુલવિક 15%; પરપેન્ડી: પેન્ડીમેથાલિન 30% EC
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise