એગ્રોસ્ટાર
387 ખેડૂતો
અમેઝ એક્સ (ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી) 250 ગ્રામ
₹849₹1350
( 37% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
275
38
34
14
25

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી
પ્રમાણ
કપાસ: 76-88 ગ્રામ/એકર, ભીંડા: 54-68 ગ્રામ/એકર; કોબીજ: 60-80 ગ્રામ/એકર; મરચી, રીંગણ, ચા: 80 ગ્રામ/એકર; તુવેર, ચણા. દ્રાક્ષ: 88 ગ્રામ/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
કપાસ: જીંડવાની ઈયળ; ભીંડા, રીંગણ: ફળ અને થડ ખાનાર ઈયળ; કોબીજ: હીરાફૂદી; મરચી: ફળ ખાનાર ઈયળ, થ્રીપ્સ,; ચણા, તુવેર: શીંગ ખાનાર ઈયળ, દ્રાક્ષ: થ્રિપ્સ
સુસંગતતા
સ્ટીકર એજન્ટો સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
જીવાતના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ, ભીંડા, કોબીજ, મરચી, રીંગણ, તુવેર, ચણા, દ્રાક્ષ, ચા
વિશેષ માહિતી
અમેઝ- એક્સ ઈયળનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે
વિશેષ માહિતી
અહીં જાણકારી કરવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે સંપૂર્ણપણે આધાર રાખે છે જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ પર. હંમેશા પ્રોડક્ટ લેબલ્સ નો સંદર્ભ લો અને પ્રોડક્ટ ની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેની દિશાઓ માટે સાથેની પત્રિકાઓ"
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise