એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
જીજે જીરું કાળિયો અને સુકારો પ્રોટેક્શન કીટ 2023
₹3534₹4973
( 29% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથેલોનિલ 40% એસસી) 600 મિલી X 1 યુનિટ ધાનુકા કાસુ-બી (કાસુગામાયસીન 3% એસએલ) 250 મિલી X 1 યુનિટ કૂપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% ડબ્લ્યુજી) 500 ગ્રામ X 1 યુનિટ ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 મિલી X 1 યુનિટ સ્ટેલર (જીબ્રેલીક એસિડ 0.001%) 25 મિલી X 10 યુનિટ ઝિમફ્લો (કાર્બેન્ડાઝિમ 46.27% એસસી) 100 મિલી X 2 યુનિટ
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક સ્પેશિયલ કીટ તૈયાર કરી છે, આ કીટમાં ચાર ફૂગનાશક છે, જે તરછારો, પાનના ટપકા, ભૂકીછારો, સુકારો, કાળિયો, ચરમી, ક્લવર્ણ ને નિયંત્રિત કરે છે, બે પાક પોષક તત્વો છે જે વધુ સારી ડાળીઓ અને શાખાઓ સાથે ફૂલની સંખ્યા વધારે છે. જીરુંના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે.
લાગુ પડતા પાકો
જીરું
પરિણામકારકતા
ડ્રેગનેટ: તરછારો,પાનના ટપકા, ભૂકીછારો; ધાનુકા કાસુ-બી: પાન ના ટપકા, કાળિયો, ચરમી; કૂપર 1: તરછારો સુકારો,ક્લવર્ણ; ફાસ્ટર: તે વધુ સારી ડાળીઓ, શાખાઓ અને વધુ ફૂલોની સંખ્યા વધારે છે, સ્ટેલર:ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા વધારે છે; ઝીમફ્લો: ભૂકીછારો
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પ્રમાણ
ડ્રેગનેટ:60 મિલી/પંપ; ધાનુકા કાસુ-બી:25-30 મિલી/પંપ;કૂપર 1: 45 ગ્રામ/પંપ; ફાસ્ટર: 50 મિલી/પંપ; સ્ટેલર: 30 મિલી/પંપ; ઝિમફ્લો:15-20 મિલી/પંપ
રાસાયણિક તત્વ
ડ્રેગનેટ: એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથેલોનિલ 40% એસસી ધાનુકા કાસુ-બી: (કાસુગામાયસીન 3% એસએલ કૂપર 1: કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% ડબ્લ્યુજી ફાસ્ટર: બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ સ્ટેલર: જીબ્રેલીક એસિડ 0.001% ઝિમફ્લો; કાર્બેન્ડાઝિમ 46.27% એસસી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise