પીઆઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
2 ખેડૂતો
પીઆઈ બ્રોફ્રેયા (બ્રોફ્લેનિલાઇડ 20% એસસી) 50 મિલી
₹1989₹2302
( 14% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કયા પાકમાં વપરાય છે
મરચી, ભીંડા, રીંગણ, કોબીજ
રાસાયણિક બંધારણ
બ્રોફ્લેનિલાઇડ 20% એસસી
માત્રા
50 મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
ઉપયોગીતા
રીગણ- ફળ અને થડ ખાનાર ઈયળ, થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટી કોબીજ- હીરાફૂદી અને ઈયળ મરચી- ફળ ખાનાર ઈયળ, ઈયળ, થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટી ભીંડા -ફળ અને થડ ખાનાર ઈયળ, થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટી
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશક સાથે સુસંગત
વાપરવાની આવૃત્તિ
જીવાતના ઉપદ્રવ પર આધાર રાખે છે
વિશેષ માહિતી
મરચી, કોબીજ, રીંગણ અને ભીંડાના પાકમાં ઈયળ અને ચુસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે આઇઆરએસી ગ્રુપ 30 હેઠળ બ્રોફ્રેયા એક નવીન જંતુનાશક છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise