AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
3 ખેડૂતો

કપાસ બ્રહ્માંસ્ત્ર કીટ 2023

₹7999₹11776
( 32% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
એગ્રોસ્ટાર એગ્રોર (ડાયમેથોએટ 30% ઇસી ) 250 મિલી X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર મેન્ડોઝ (મેનકોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુ પી ) 1 કિગ્રા X 1 નંગ, પીક બૂસ્ટર (ટ્રાયકોન્ટેનોલ 0.1% EW) 500 મિલી X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર એજેટેટ ગોલ્ડ (એસફેટ 50% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 1.8% એસપી) 250 ગ્રામ X 1 નંગ, સ્ટેલર (જીબ્રેલીક એસિડ 0.001% એલ) 1 લિટર X 1 યુનિટ, એગ્રોસ્ટાર હેલીઓક્ષ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રીન 4% ઇસી) 500 મિલી X 1 નંગ , ફાસ્ટર (બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ) 500 મિલી X 1 નંગ, હોલ્ડ ઓન (આલ્ફા નેફ્થાઈલ એસિટિક એસિડ 4.5% એસ એલ ) 100 મિલી X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર કિલ-એક્સ (થાયામેથોક્સામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 80 મિલી X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર અરેક્સ ૫૦૫ (ક્લોરોપાયરીફોસ % + સાયપરમેથ્રીન 5% ઇસી) 500 મિલી X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર કોપર 1 (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% ડબ્લ્યુ જી) 500 ગ્રામ X 2 નંગ, એગ્રોસ્ટાર ઝેનીથ (ટોલફેનપ્રાઇડ 15% ઈસી) 500 મિલી X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર શટર ( થાયોમેથોકસામ 75% એસજી) 100 ગ્રામ X 1 યુનિટ, વેટસિલ પ્લસ (ઇથોક્સિલેટેડ ટ્રિસિલિઓક્સેન સર્ફેક્ટન્ટ) 100 મિલી X 1 યુનિટ, એગ્રોસ્ટાર હેક્ષા (હેક્ષાકોનેઝોલ 5% ) 1 લિટર X 1 નંગ, એગ્રોસ્ટાર એડોનીએક્સ (પાયરીપ્રોકસીફેન 5 % + ડાયફેનથ્યુંરેન 25% એસસી ) 250ml X 1 નંગ,
વિશેષ માહિતી
અમે તમારા માટે એક સ્પેશિયલ કીટ તૈયાર કરેલી છે, જેમા કપાસના પાકમા આવતી ચુસીયા જીવાત જેવી કે મોલો, લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, સફેદ માખી, ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ અને કાલવર્ણ, ખુણીયા ટપકાં, મૂળખાય, થડનો સડો , સુકારો જેવા ફૂગજન્ય રોગના નિયંત્રિત કરવા માટે એક વિશેષ સારવાર માટેની દવાઓ છે આ સારવારમાં આઠ જંતુનાશકો છે, ત્રણ. ફૂગનાશક અને પાંચ પાક પોષક તત્વો જે ફૂલ તથા ફાલને ખરતો અટકાવે છે. ફૂલો અને ફળોના સેટિંગમાં વધારો કરે છે. તથા ઉપજ અને ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે.
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ
પરિણામકારકતા
એગ્રોસ્ટાર એગ્રોર: મોલો, લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ ; મેન્ડોઝ : કાલવર્ણ , પાનના ટપકા, મૂળખાય, થડનો સુકારો ; સુકારો ; પીક બૂસ્ટર: પાકમાં વૃદ્ધિ વિકાસ સારો કરે તથા જીંડવાની ગુણવત્તા સુધારી ઉત્પાદન વધારવામાં મદદ રૂપ છે. ; એજીટેટ ગોલ્ડ: મોલો, લીલી પોપટી , થ્રીપ્સ, સફેદ માખી, ઈયળ; સ્ટેલર: ઉત્પાદનની માત્રા અને ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે; હેલિઓક્સ : ઈયળ વર્ગ માટે ; ફાસ્ટર : મૂળનો સારો વિકાસ કરે તથા ફૂલ ફાલ વધારવામાં મદદ કરે તથા ફાલની ગુણવત્તામાં વધારો કરે, ;કીલ-એક્સ :લીલી પોપટી, મોલો , થ્રીપ્સ, ઈયળ ;એરેક્સ 505:મોલો , લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, સફેદ માખી, ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ ;કોપર 1: કાલવર્ણ ;ઝેનિથ: મોલો , થ્રીપ્સ, સફેદ માખી, લીલી પોપટી, શટર ; :લીલી પોપટી અને થ્રીપ્સ ;વેટસિલ પ્લસ: દવાની કાર્યક્ષમતા વધારે છે; હેક્ઝા: બળિયા ટપકા અને પાનના ટપકા ,ખુણીયા ટપકા ; એડોનિએક્સ: સફેદ માખી, મોલો, થ્રિપ્સ,લીલી પોપટી.
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પ્રમાણ
એગ્રોસ્ટાર એગ્રોર: 30 મિલી/પંપ; મેન્ડોઝ : 30 ગ્રામ/પંપ; પીક બૂસ્ટર: 30 મિલી/પંપ; એજેટેટ ગોલ્ડ: 40 ગ્રામ/પંપ; સ્ટેલર: 30 મિલી/પંપ; હેલિઓક્ષ : 30 મિલી/પંપ ; ફાસ્ટર: 30 મિલી/પંપ ; હોલ્ડ ઓન: 4.5 મિલી/પંપ; કિલ-એક્સ: 8 મિલી/પંપ ; એરેક્સ 505: 30 મિલી/પંપ ;કોપર 1: 35 મિલી/પંપ ;ઝેનીથ :40મિલી /પંપ ; શટર 5 ગ્રામ/પંપ ;વેટસીલ પ્લસ:5 મિલી/પંપ ; હેક્ષા 30 મિલી/પંપ ; એડોનિએક્સ: 45 મિલી/પંપ
રાસાયણિક તત્વ
એગ્રોસ્ટાર એગ્રોર :ડાયમેથોએટ 30% ઇસી ;મેન્ડોઝ: મેનકોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુ પી ; પીક બૂસ્ટર: ટ્રાયકોન્ટેનોલ 0.1% ઈ ડબ્લ્યુ ; એજેટેટ ગોલ્ડ: એસેફેટ 50% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ 1.8% એસ પી ; સ્ટેલર: જીબ્રેલીક એસિડ 0.001% એલ ; હેલિઓક્ષ : પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી ; ફાસ્ટર : બાયોસ્ટીમ્યુલન્ટ; હોલ્ડ ઓન: આલ્ફા નેફ્થાઈલ એસિટિક એસિડ 5 એસએલ ; કિલ-એક્સ: થાયોમીથોક્સામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી; એરેક્સ 505: ક્લોરપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રિન 5% ઈસી ; કોપર 1: કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% ડબલ્યુજી; ઝેનિથ: ટોલફેનપ્રાઇડ 15% એસજી ટીએમ 15% એસજીટીએમ; :ઇથોક્સિલેટેડ ટ્રિસિલિઓક્સેન સર્ફેક્ટન્ટ;હેક્ઝા:હેક્સાકોનાઝોલ 5% SC; એડોનિક્સ: પાયરીપ્રોક્સીફેન 5% + ડાયફેન્થિયુરોન 25% એસ ઈ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise