એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
12 ખેડૂતો
ભરોસા કીટ - ભીંડા
₹769₹1315
( 42% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.4
7
3
2
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

વિશેષ માહિતી
ભીંડાના વાવણી સમયે પ્રારંભિક તબક્કે પાક વૃદ્ધિનો મહત્વપૂર્ણ સમય છે. પાંદડા પર તડતડિયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ, સફેદમાખી અને પાન ટપકા જેવા જીવાત અને ફુગજન્ય રોગોના ઉપદ્રવને કારણે પાકને અસર થાય છે. ભીંડાની વાવણી પછીના પ્રારંભિક તબક્કે પાકની વૃદ્ધિનો નિર્ણાયક સમય છે, પાકના ઉપજ પર આની સીધી અસર પડે છે અમે આ માટે વિશેષ ભરોસા કીટ તૈયાર કરી છે. આ કીટમાં જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાકના પોષક તત્વોનો સમાવેશ થાય છે આ કીટ થી પાકને જીવાત અને ફૂગ રોગોથી સુરક્ષિત રાખે છે અને સફેદ મૂળની વૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે.
લાગુ પડતા પાકો
ભીંડા
પરિણામકારકતા
મૅન્ડોઝ : એન્થ્રેકનોઝ, પાન ટપકાં, ગેરુ, મુળખાઈ, કોલર રોટ, ક્રુઝર; તડતડિયા, સફેદ માખી, મોલોમશી, થ્રિપ્સ, ; રૂટ પાવર; તંતુ મૂળ વિકાસ માં મદદ રૂપ જેથી છોડ નો વિકાસ સારો થાય
વાપરવાની પદ્ધતિ
જમીન માં આપવું
પ્રમાણ
મેન્ડોઝ : 500 ગ્રામ / એકર; ક્રુઝર: 250 ગ્રામ / એકર; રુટ પાવર: 200 ગ્રામ / એકર
રાસાયણિક તત્વ
મેન્ડોઝ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી; ક્રુઝર: થાયમેથોકસામ 25% ડબલ્યુજી; રુટ પાવર: હ્યુમિક અને ફુલવિક
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise