એગ્રોસ્ટાર
77 ખેડૂતો

રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી

₹325₹450
( 28% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:250 મિલી1 લિટર
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.5
59
7
4
3
4

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
મરચા, ,ડાંગર,ડુંગળી,ઘઉં, ટામેટા,બટેટા, દ્રાક્ષ,
રાસાયણિક તત્વ
એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી
પ્રમાણ
મરચું ( ફળનો સડો, ભૂકીછારો, ડાઇ-બેક): 240 મિલી/એકર; ડાંગર (શીથ બ્લાઈટ); ડુંગળી (જાંબલી ધબ્બા): 200 મિલી/એકર; ઘઉં (પીળો ગેરુ); ટામેટા (આગોતરો સુકારો); બટાટા (આગોતરો અને પાછોતરો સુકારો); દ્રાક્ષ (તરછારો, ભૂકીછારો): 300 મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
"મરચી- ફળનો સડો ડુંગળી - જાંબલી ધબ્બાનો રોગ ડાંગર- પાછળનો કોહવારો ઘઉં - પીળો ગેરુ ટામેટા - આગતરો સુકારો બટાટા - આગતરો સુકારો, પાછતરો સુકારો દ્રાક્ષ - તરછારો, ભૂકીછારો સફરજન - સ્કેબ, ભૂકીછારો, "
સુસંગતતા
મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
રોગના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
વિશેષ માહિતી
એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન ફૂગના બીજ અને તાતણાની વૃદ્ધિને અટકાવે છે અને બીજને અંકુરિત થતા પણ અટકાવે છે. ટેબુકોનાઝોલ છોડના પાન દ્વારા દ્વારા ઝડપથી શોષાય છે અને છોડમાં નીચે થી ઉપરની તરફ ફેલાય છે.
વિશેષ માહિતી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise